Příklad vytvoření parametru pole v Power BI

Úvodní obrázek

Parametr pole je funkcionalita, díky které si může uživatel reportu sám zvolit, která měřítka nebo které sloupce chce zobrazit ve vizuálech. Tento článek obsahuje jednoduchý postup včetně videonávodu, jak vytvořit Parametr pole s měřítky nebo se sloupci z tabulek. Níže v článku pak najdete také ukázku, jak případně Parametr pole upravit nebo rozšířit. 

Pozn. V době psaní tohoto příspěvku je funkcionalita Parametru pole dostupná pouze v Preview verzi, a pro její použití je proto nutné v nastavení Power BI souboru tuto funkci povolit.

K tomuto tématu je k dispozici také video.

Parametr pole v Power BI

Příklady v tomto příspěvku jsou vytvořeny ve cvičném souboru Adventure Works DW 2020.pbix, který je volně dostupný ke stažení na internetu. Odkaz na stažení souboru s řešením je dostupný níže pod tímto příspěvkem.

Ve cvičném souboru si nejdříve vytvoříme čtyři jednoduchá měřítka, která budeme používat pro vytvoření Parametru pole s měřítky.

Měřítka:

Prodeje = SUM(Sales[Sales Amount])
Náklady = SUM(Sales[Total Product Cost])
Množství = SUM(Sales[Order Quantity])
Hrubý zisk = [Prodeje] - [Náklady]

Následně si můžeme vytvořit nový Parametr pole, který použijeme ve vizuálu.

Vytvoření Parametru pole s měřítky

Parametr pole je dostupný na kartě "Modelování", pod tlačítkem "Nový parametr". Z nabídky vybereme možnost "Pole".

Příklad vytvoření parametru pole v Power BI

Následně se otevře dialogové nové dialogové okno s nastavením Parametru pole. V dialogovém okně můžeme nový parametr pojmenovat a přidat do pole "Přidat a změnit pořadí polí" měřítka, která chceme mít v parametru k dispozici.

Příklad vytvoření parametru pole v Power BI 2

Pokud necháme zatrženou možnosti "Přidat průřez na tuto stránku", po klíknutí na tlačítko dokončit se automaticky vloží na aktuální stránku v reportu vizuál "Průřez" s položkami nového parametru.

Příklad vytvoření parametru pole v Power BI 3

Samotný parametr má samostatnou tabulku, která je po dokončení součástí modelu, nicméně obvykle není propojena s ostatními tabulkami pomocí relací. Nová tabulka s parametrem pole je vytvořena pomocí konstruktoru tabulky, a má tři sloupce, kde dva sloupce jsou v základním nastavení skryté a jsou určené pouze pro interní účely parametru.

Příklad vytvoření parametru pole v Power BI 4

První sloupec obsahuje názvy jednotlivých paramterů,a jedná se o sloupec který budeme používat ve vizuálech a který je také použitý v automaticky vytvořeném průřezu. Druhý sloupec obsahuje funkci NAMEOF() s odkazem na měřítka. Funkce NAMEOF() vrací název měřítka nebo sloupce ve formátu STRING, a zajištuje zachování funkčnosti parametru i v případě, kdy dojde k přejměnování sloupce nebo měřítka v modelu. Třetí sloupec obsahuje pořadové číslo a je určený pro řazení hodnot v prvním sloupci.

Nyní zbývá pouze použít pole obsahující názvy měřítek do námi zvoleného vizuálu. V tomto příkladu můžeme použít jednoduchý sloupcový graf. Na osu X můžeme vložit roky z kalendářní tabulky, a do hodnot vložíme sloupec 'Výběr měřítka'[Výběr měřítka] z nového parametru.

Příklad vytvoření parametru pole v Power BI 5

Samotný graf pak může vypadat následovně.

Příklad vytvoření parametru pole v Power BI 6

Uživatel si pak může díky Parametru pole v průřezu sám vybrat, které měřítko chce v grafu vidět. Pokud zvolí uživatel v "Průřezu" například měřítko [Prodeje], graf, ve kterém je parametr použitý se změní následujícím způsobem.

Příklad vytvoření parametru pole v Power BI 7

Do Parametru pole můžeme vložit také jednotlivé sloupce z tabulek. Uživatel si pak bude moci vybrat nejen konkrétní měřítko, ale také sloupec, přes který chce hodnoty měřítka zobrazit.

Parametr polí se sloupci

Stejným způsobem, jakým jsme si vytvořili Parametr pole s měřítky, můžeme také vytvořit parametr se sloupci. Namísto měřítek pouze vložíme do parametru názvy sloupců, které chceme dát uživateli k dispozici pro zobrazení ve vizuálu.

Příklad vytvoření parametru pole v Power BI 8

Po vytvoření vznikne v modelu opět nová tabulka a v reportu nový průřez, v případě že jsme nechali zatrženou možnost "Přidat průřez na tuto stránku". Nyní stačí do původního sloupcového grafu vložit na osu X sloupec 'Výběr sloupce'[Výběr sloupce], namísto původního sloupce s roky z kalendářní tabulky.

Příklad vytvoření parametru pole v Power BI 9

Uživatel si pak může v průřezu vybrat nejen měřítko, ale také sloupec, přes který chce měřítko zobrazit.

Příklad vytvoření parametru pole v Power BI 10

Pokud uživatel vybere měřítko [Množství] a sloupec [Category], celý graf ze opět změní.

Příklad vytvoření parametru pole v Power BI 11

Parametr pole můžeme po jeho vytvoření také upravovat nebo rozšiřovat o další sloupce, jak je popsáno v následující části.

Úprava Parametru polí

Pokud chceme upravit již vytvořený Parametr pole, stačí označit příslušnou tabulku, a přidat nebo odebrat řádky v DAX výrazu, který tvoří samotnou tabulku. Upravit si můžeme například parametr s výběrem sloupce, který má nyní následující definici.

Příklad vytvoření parametru pole v Power BI 12

Tabulka obsahuje tři sloupce. První sloupec obsahuje názvy, které uživatel uvidí v průřezu. Druhý sloupec obsahuje v každém řádku funkci NAMEOF() s argumentem ve formě názvu sloupce nebo názvu měřítka. Třetí sloupec je stejně jako druhý sloupec po vytvoření Parametru skrytý, a slouží pro řazení použitých hodnot  ve vizuálech.

Přidání nového záznamu do Parametru polí

Do tabulku tedy můžeme přidat nový záznam, který se stane součástí Parametru pole. Uvažujme například situaci, kdy chceme do paramtru vložit nový sloupec s měsíci z datumové tabulky. To můžeme udělat jednoduše tak, že do počítané tabulky přidáme nový řádek s odkazem na nový sloupec. Do prvního sloupce můžeme vložit do uvozovek jakýkoliv alias, který bude pro uživatele srozumitelný. Do druhého sloupce vložíme funkci NAMEOF() s odkazem na sloupec 'Date'[Měsíc rok]. Do třetího sloupce pak vložíme číslovku, která slouží pro řazení hodnot v prvním sloupci tabulky. 

Příklad vytvoření parametru pole v Power BI 13

Jak je vidět na obrázku výše, nový záznam v Parametru pole je nyní k dispozici v "Průřezu", ve kterém je Parametr použitý. Pokud bychom chtěli některý ze sloupců z Parametru odebrat, stačí z tabulky tento záznam odstranit.

Přidání nového sloupce do tabulky Parametru polí

Do tabulky Parametru pole pak můžeme přidat také další sloupec. Můžeme tak například přidat k jednotlivým záznamům název tabulky, do které odkazovaný sloupec patří. Pokud tento nový sloupec následně přidáme do průřezu, může vzniknout hierarchie s jednotlivými záznamy rozdělenými podle našeho zadání.

Parametr pole:

Výběr sloupce =
{
("Category", NAMEOF('Product'[Category]), 0, "Product"),
("Subcategory", NAMEOF('Product'[Subcategory]), 1, "Product"),
("Rok", NAMEOF('Date'[Rok]), 2, "Date" ),
("Čtvrtletí rok", NAMEOF('Date'[Čtvrtletí rok]), 3, "Date" ),
("Měsíc rok", NAMEOF('Date'[Měsíc rok]), 4, "Date" )
}

Nový sloupec se stane součástí tabulky a můžeme ho přidat na první místo v použitém průřezu.

Příklad vytvoření parametru pole v Power BI 14

Výsledek může vypadat následovně.

Příklad vytvoření parametru pole v Power BI 15

Uživatel tak může mít jednotlivé sloupce z parametru rozdělené do příslušných kategorií a průřez tak může být v případě většího množství položek přehlednější.

Nefunkční funkce HASONEVALUE a SELECTEDVALUE

Některé funkce, které pracují na pozadí s funkcí VALUES(), nemusí fungovat nad prvním sloupcem z automaticky vygenerované tabulky Parametru pole. Jednou z možností, jak se vypořádat s touto vlastností, je vytvořit si v automaticky vygenerované tabulce s parametry nový sloupec, který bude pouze kopií prvního sloupce s názvem jednotlivých parametrů. Nad tímto novým sloupcem již můžeme používat i funkce, které nad originálním automaticky vygenerovaným sloupcem nefungují. V tomto případě se pak budeme například při ověřování, zda je vybraná pouze jedna hodnota z tabulky parametrů pomocí funkce HASONEVALUE(), spoléhat na nepřímou filtraci nového počítaného sloupce, který je pouhou kopií originálního sloupce s názvem parametrů.

Jiný postup včetně příkladů, jak nahradit funkci HASONEVALUE() a SELECTEDVALUE() při práci s Parametry polí, je popsán v samostném příspěvku zaměřeném přímo na použití funkcí HASONEVALUE() a SELECTEDVALUE().

Shrnutí

Parametr polí je jednoduchá funkcionalita, která umožňuje vytvořit reporty s parametry ve formě sloupců nebo měřítek. Díky tomu si uživatelé Power BI reportu mohou sami zvolit, jaké kombinace sloupců a měřítek chtějí ve vizuálech vidět. Další praktické příklady můžete najít na stránce DAX příklady nebo na stránce Power BI.

Stáhnout soubor s řešením.
č. 38

Komentáře