Vlastní Tooltip (Popisek dat) v Power BI vizuálech

Úvodní obrázek

Tooltip (česky Popis nebo Popisek dat) je užitečná funkcionalita dostupná v Power BI reportech, která po najetí myší na vizuál zobrazí v bublině vedle kurzoru dodatečné informace, vztahující se k aktuální hodnotě ve vizuálu. Standartní Tooltip obsahuje ve většině případů informace, které jsou již dostupné také v samotném vizuálu. V Power BI si ale můžeme vytvořit vlastní Tooltip pro téměř každý vizuál. Vlastní Tooltip je další stránka v reportu, která je obvykle pro uživatele skryta. Obsah této stránky pak může být zobrazen jako Tooltip pro autorem vybrané vizuály.

K tomuto tématu je k dispozici také video:

Pozn.: V příkladech v tomto příspěvku budeme pracovat s termínem "Tooltip". V Power BI se tato funkcionalita v českém jazyce nazývá "Popis" nebo "Popisky dat". To může být zavádějící vzhledem k tomu, že v Power BI je k dispozici také funkcionalita nazvaná "Vlastní popisky hodnot", což je zcela jiná funkcionalita popsaná v tomto příspěvku. Proto budeme v následujícím textu používat termín "Tooltip", což je originální anglický název vztahující se k funkcionalitě popisované v tomto příspěvku.

V tomto příspěvku si vytvoříme vlastní jednoduchý Tooltip, který po najetí myší na sloupec v grafu zobrazuje pět nejprodávanějších produktů pro danou kategorii a daný rok, tak jak je znázorněno v úvodním obrázku v tomto příspěvku.

Pro vytvoření příkladu je použitý cvičný Power BI soubor Adventure Works DW 2020.pbix, který je volně dostupný ke stažení na stránkách Microsoftu. Soubor s řešením je dostupný ke stažení níže pod tímto příspěvkem.

Vytvoření vlastního Tooltipu (Popisu)

Vlastní Tooltip si můžeme vytvořit pro téměř každý typ grafu. V tomto příkladu budeme pracovat s jednoduchým Skupinovým pruhovým grafem. Graf obsahuje v hodnotách měřítko [Prodeje]. Na ose Y jsou kategorie produktů ze sloupce 'Product'[Category] a v legendě pak fiskální roky ze sloupce 'Date'[Fiscal Year]. Definice použitého měřítka vypadá následovně.

Měřítko:

Prodeje = SUM(Sales[Sales Amount])

Výchozí graf je zobrazen na následujícím obrázku. 

Vlastní Tooltip (Popis) v Power BI vizuálech

Pro vytvoření Tooltipu není důležité, jaký vizuál zvolíme pro jeho použití. Výše uvedený graf je pouze vzorový. Stejný postup popsaný v tomto příspěvku můžeme použít i pro jiné vizuály.

Vytvoření Tooltipu (Popisu) v Power BI

K vytvoření vlastního Tooltipu v Power BI budeme potřebovat postupně projít několika dílčími kroky. Nejprve musíme v Power BI souboru vytvořit novou stránku. Tuto stránku musíme označit jako stránku, která může být dostupná pro zobrazení v Tooltipu (česky Popis). Následně nastavíme velikost stránky pro Tooltip a na stránku umístíme samotné vizuály, které chceme v Tooltipu zobrazovat. Posledním krokem je přiřazení Tooltipu ke konkrétnímu vizuálu.

1. Vytvoření stránky pro Tooltip

Prvním krokem k vytvoření vlastního Tooltipu pro dříve zobrazený graf je přidání nové stránky v Power BI souboru, na které budeme tvořit Tooltip. Novou stránku si můžeme libovolně pojmenovat. Na název této stránky se následně budeme odkazovat při přiřazení Tooltipu ke grafu. Dále bychom měli novou stránku s vlastním Tooltipem skrýt.

Vlastní Tooltip (Popis) v Power BI vizuálech 2

2. Nastavení dostupnosti stránky pro Tooltipy

Pokud chceme stránku použít jako Tooltip pro jiný vizuál, musíme tuto možnost povolit v nastavení stránky.

Vlastní Tooltip (Popis) v Power BI vizuálech 3

3. Nastavení velikosti stránky

Dalším důležitým nastavením je velikost stránky. V nastavení velikosti stránky můžeme přímo vybrat velikost "Popis". Druhou možností je nastavit si vlastní velikost stránky, což může být v mnoha případech užitečnější, protože velikost stránky nastavená na "Popis" může být v mnoha reportech příliš velká nebo naopak příliš malá pro zobrazení požadovaných informací. V tomto příkladu můžeme použít vlastní nastavení velikosti stránky. Nastavení velikosti stránky je možné vidět na následujícím obrázku.

Vlastní Tooltip (Popis) v Power BI vizuálech 4

4. Vytvoření Tooltipu pomocí vizuálů

Nyní máme vše připraveno pro vytvoření samotného Tooltipu. Na stránku si můžeme pro začátek vložit vizuál Tabulka, do které vložíme prozatím stejné měřítko [Prodeje], které jsme použili pro vytvoření grafu na začátku příkladu.

Vlastní Tooltip (Popis) v Power BI vizuálech 5

Nyní, když máme vytvořený jednoduchý Tooltip, můžeme ho přiřadit k dříve vytvořenému grafu.

5. Přiřazení stránky s Tooltipem ke konkrétnímu vizuálu

Před přiřazením vlastního Tooltipu ke grafu musíme nejdříve tento graf označit. Následně ve formátovacím panelu vizuálu vybereme možnost "Vlastnosti", kde u "Popisků dat" vybereme v "Možnostech" typ "Vlastní stránka". Dále v poli "Stránka" vybereme z nabízených možností název stránky, na které jsme si Tooltip dříve vytvořili.

Vlastní Tooltip (Popis) v Power BI vizuálech 6

Pokud máme vše správně nastaveno, můžeme vidět výsledek při najetí ukazatelem myši na kteroukoliv hodnotu v grafu.

Vlastní Tooltip (Popis) v Power BI vizuálech 7


Nyní, když máme vytvořené funkční řešení, můžeme na stránku s vlastním Tooltipem vložit jakýkoliv vizuál, případně i více vizuálů podle toho, co chceme v Tooltipu zobrazovat. Pokud se chcete dozvědět, jak je možné vytvořit měřítko, které vrací pět nejprodávanějších produktů podle aktuálního kontextu vyhodnocení, můžete pokračovat dále ve čtení příspěvku.

Vytvoření měřítka s nejprodávanějšími produkty

Pro vytvoření měřítka zobrazujícího pět nejprodávanějších produktů použijeme funkci TOPN(), jejíž výsledek následně převedeme na skalární hodnotu v podobě textového řetězce. Měřítko zobrazující pět nejprodávanějších produktů podle sumy prodejů může vypadat následovně.

Měřítko:

Top5 Produktů =
VAR Top5Produktu =
    TOPN
    (
        5,
        VALUES('Product'[Product]),
        [Prodeje],
        DESC
    )
VAR ProduktyRezezec =
    CONCATENATEX
    (
        Top5Produktu,
        'Product'[Product],
        "," & UNICHAR(10),
        [Prodeje],  
        DESC
    )
RETURN
    ProduktyRezezec

Funkce TOPN() přijímá jako první argument počet řádků, které mají být vráceny z tabulky, uvedené v druhém argumentu funkce. Tabulka v druhém argumentu funkce obsahuje jeden sloupec s názvy produktů podle aktuálního kontextu vyhodnocení. Tyto produkty jsou následně sestupně seřazeny podle sumy prodejů, kterou představuje měřítko [Prodeje]. Výsledkem proměnné Top5Produktu je tabulka s jedním sloupcem a pěti řádky.

Tuto tabulku následně v proměnné s názvem ProduktyRetezec převedeme na jeden textový řetězec, protože měřítko vrací pouze skalární hodnoty. Jednotlivé produkty jsou oddělené čárkou a oddělovačem řádků, a seřazeny opět sestupně podle sumy prodejů.

Pozn. Funkce TOPN() může v některých situacích vracet více hodnot, než je uvedeno v prvním argumentu této funkce. Měřítko uvedené v tomto příkladu by vracelo více hodnot v případě, kdy by suma prodejů na pátém a případně na dalších místech v pořadí byla shodná. Více informací o funkci TOPN() je k dispozici v samostatném článku pod tímto odkazem.

Nově vytvořené měřítko můžeme vložit do dříve vytvořené tabulky na pro uživatele skryté stránce s Tooltipem.

Vlastní Tooltip (Popis) v Power BI vizuálech 8

Názvy produktů, které jsou zobrazeny na stránce s Tooltipem, představují pět nejprodávanějších produktů v celém modelu. Pokud se přemístíme na stránku s grafem, a umístíme kurzor myši na některý ze sloupců, výsledek měřítka je jiný. Měřítko v Tooltipu je v grafu vyhodnoceno v aktuálním kontextu, který představuje konkrétní kategorii produktů a konkrétní rok podle toho, na kterém místě si Tooltip v grafu zobrazíme.

Vlastní Tooltip (Popis) v Power BI vizuálech 9

Výsledkem celého příkladu je graf, ve kterém se při najetí myší kterýkoliv sloupec zobrazí Tooltip s pěti nejprodávanějšími produkty pro danou kategorii a daný rok. 

Výše uvedený příklad má sloužit jako ukázka, jak je možné pracovat v Power BI s vlastními Tooltipy. Autor reportů si samozřejmě může do Tooltipu vložit jakékoliv jiné vizuály s hodnotami, které odpovídají požadavkům uživatelů reportu.

Další příklady můžete najít na stránce Power BI nebo DAX příklady. Všechny videonávody jsou dostupné na Youtubovém kanále pod tímto odkazem.

Stáhnout soubor s řešením.
č. 28

Komentáře